Akiratyje – mokytojų lyderystė

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro komanda džiaugiasi susitikimu-apskritojo stalo diskusija, įvykusia gegužės 23 d. su Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo įstaigų vadovais – direktoriais ir direktoriaus pavaduotojais ugdymui. Diskusijos „Bendradarbiavimo su mokyklos vadovais kultūros, įgalinant mokytojų lyderystę, kūrimas ir palaikymas. Miesto metodinės veiklos, grįstos profesiniu bendradarbiavimu, reikšmė“ formatu siekiama ne tik atskleisti metodinių būrelių veiklos mieste reikšmę, bet pasvarstyti, kaip įgalinti mokytojų profesinį potencialą ir padėti atskleisti lyderystę miesto ar respublikos lygmeniu, vengiant chaotiškumo, laikantis sutelktumo ir nuoseklumo principų. Visi diskusijos dalyviai, išklausę metodininkės Silvijos Simpukienės pranešimą „Atsakingoji lyderystė. Lyderio per prievartą atvejis: kas skatina ir kas trukdo prisiimti atsakomybę“, kur pristatytas tyrimas, ir metodininkės Jovitos Norvilienės pristatytas metodinės veiklos Klaipėdos mieste organizavimo nuostatas ir susitarimus,  pritarė minčiai, kad miesto metodinėje veikloje aktyviai besidarbuojantys mokytojai, išnaudodami profesinės karjeros galimybes, išties ugdo lyderio savybes. Nemaža jų dalis čia įgyja patirties vėliau tapdami ugdymo įstaigų vadovais. Metodinių būrelių veiklos ir jose dalyvaudami mokytojai neša naudą ir savo mokyklai, ją reprezentuodami, ir kolegoms, dalindamiesi savo dalykine metodine patirtimi, idėjomis, profesiniais pasiekimais. Taip pat metodinio būrelio nariai gali perprasti švietimo aktualijas, pasitindami ir įveikdami pokyčius drauge. Tačiau įvardinti ir trukdžiai: itin didelis besidubliuojančių organizuojamų renginių skaičius, ypač išaugęs pandemijos laiku jungiantis nuotoliu, svarbus ugdymo proceso laikas taip pat trukdo aktyviai įsijungti į veiklas mieste, o krūvis mokyklose dėl mokytojų stygiaus augina perdegimo tikimybę. Išsakyti ir aptarti lūkesčiai dėl bendradarbiavimo planuojant miesto metodinių būrelių veiklą, mokytojų motyvavimo galimybės, kviečiant mokytojus dalintis savo profesiniu kapitalu mieste ir respublikoje per minėtas veiklas. Organizatoriai dėkoja už rastą galimybę dalyvauti diskusijoje ir išsakytus vertinimus bei siūlymus.

Back to top