Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre per pastarąją savaitę prie apskritojo stalo vyko ne viena aktuali diskusija.

                 Klaipėdos miesto mokytojai, direktoriaus pavaduotojai  ugdymui vasario 18 dieną susitikę su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiąja specialiste Vida Bubliauskiene komentavo esamą situaciją Klaipėdos mieste ir svarstė grįžtančių iš užsienio šalių vaikų ugdymo problemas Klaipėdos bendrojo ugdymo mokyklose.  Diskusijoje „Probleminiai aspektai, ugdant iš užsienio atvykusius mokinius“ išsakyti pastebėjimai dėl adaptacijos trukmės ir realios pagalbos mokiniui, tobulinant socialinius įgūdžius jiems integruojantis į mokyklos gyvenimą, taip pat svarstyta, kokios papildomos galimybės galėtų būti suteiktos mokant lietuvių kalbos ir tobulinant jos vartojimo įgūdžius.

                 Vasario 21 dieną Skuodo rajono mokyklų ugdymo karjerai specialistų ir etikos mokytojų metodinio būrelio nariai prie apskritojo stalo susitiko su Klaipėdos mokyklų ugdymo karjerai specialistais ir etikos mokytojais pasidalinti gerąja patirtimi. Skuodiškiai pristatė savo rajonų mokyklų tarpusavio bendradarbiavimo patirtį ugdymo karjerai srityje: dalintasi atskirų mokyklų ugdymo karjerai specialistų veiklų stipriosiomis pusėmis, pristatyti sėkmingai  įgyvendinti projektai. Susitikimo metu ne tik išsakytos problemos dėl ugdymo karjerai specialistų veiklos perspektyvos ir  galimybių organizuojant mokinių ugdomąją veiklą, bet ir užmegzti partnerystės ryšiai su Klaipėdos mokyklų minėtais metodiniais būreliais ir jų pirmininkais.

Back to top