Nuo 2022 metų sausio mėnesio Klaipėdos miesto švietimo bendruomenė aktyviai dalyvauja rengiamų atnaujintų Bendrųjų programų turinio rengimo ir įgyvendinimo parengiamuosiuose darbuose.  Vasario–gegužės mėnesiais  atskirų dalykų mokytojai (apie 80) aktyviai dalyvavo 48 akad. val. rengtuose NŠA mokymuose. Pastaruoju metu Klaipėdos miesto mokytojų metodinių būrelių reginių metu (susirinkimuose, metodinėse dienose, apskritojo stalo diskusijose) mokymų dalyviai tiek nuotoliu, tiek gyvai  nuo gegužės mėnesio skaito pranešimus, dalinasi patirtimis teikdami grįžtamąjį ryšį ir medžiagą kolegoms apie ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) aktualijas. Rugsėjo 20 d. Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre įvyko pirmosios konsultacijos gyvai: lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai išklausė pranešimus bei rekomendacijas ir dalinosi mintimis su lektorėmis doc. dr. Žydrone Kolevinskiene (VDU, LLTI) („Atnaujinta pagrindinio ir vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendroji programa: siūlymai ir galimybės“) ir mokytoja praktike Nijole Toleikyte (Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija) („Pagrindinio ir vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektas: pasiekimai, jų raida ir lygiai“).

Vyksta pasirengimo darbai siekiant kuo sklandžiau pereiti prie atnaujinto ugdymo turinio. NŠA ir toliau planuoja organizuoti rudenį vyksiančius mokymus mokytojams, taip pat rengia įtraukties nuostatų įgyvendinimo gaires: įgyvendindama projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, pradinių klasių mokytojų ir mokytojų dalykininkų grupėms sukurtas 48 akad. valandų mokymų programas apie ugdymo turinio diegimą planuoja dėstyti nuo 2022 m. lapkričio iki 2023 m. gegužės mėn. Renkama nauja mokymų dalyvių komanda.

Įvykius galima sekti NŠA skaitmeniniame renginių kalendoriuje https://www.nsa.smm.lt/nsa-renginiai/

Rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA) organizavo renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2022–2023 m. m. Iš viso įvyko 20 renginių pagal mokomuosius dalykus, į kuriuos pagal galimybes aktyviai jungėsi ir klaipėdiečiai. Renginių metu buvo pristatomos konkretaus mokomojo dalyko ugdymo turinio kaitos aktualijos, įgyvendinimo galimybės, dalijamasi sėkmingos praktikos geraisiais pavyzdžiais, aptariami brandos egzaminų rezultatai.

Vykusių renginių įrašus galima peržiūrėti   https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3M6Z90Z4rRf8MMXfrKj_2hWlkqxN9N7

Šiuo metu atnaujinamos ir tvirtinti teikiamos dalyko bendrosios programos.  Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa bei Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa vidurinio ugdymo pakopoje pradėtos diegti šių metų rudenį, o likusios atnaujintos bendrosios programos 1, 3, 5, 7, 9 (I gimnazijos) ir III gimnazijos klasėse – nuo 2023 m. rugsėjo, o visose klasėse visa apimtimi – nuo 2024 m. rugsėjo.

Patvirtinus dalyko bendrąją programą Švietimo portale emokykla.lt bus atnaujintos pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos (planuojama iki š. m. rugsėjo 30 d.)

Švietimo portale emokykla.lt  (https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos ) jau skelbiamos:

  • Pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos;
  • rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
  • Bendrųjų programų įvadas;
  • Kompetencijų raidos aprašas;
  • Bendrųjų programų projektai

NŠA parengti visų 48 atnaujinamų Bendrųjų programų projektai paskelbti ir Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Detaliau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c1fe90e0fdfa11ecbfe9c72e552dd5bd

Keletas rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais atnaujintų ir patvirtintų programų paskelbtos Teisės aktų registre (TAR). Detaliau: https://bit.ly/3dVB78g.

(Parengta pagal NŠA pateiktą informaciją)

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras dėkoja dalykų mokytojams, metodinių būrelių pirmininkams, kurie yra BP rengimo ir skaitmeninio turinio kūrimo bei diegimo aktualijų sūkuryje ir noriai dalinasi žiniomis su kolegomis

Back to top