KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS SKELBIA ATRANKĄ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO (RENGINIŲ IR PROJEKTŲ ORGANIZAVIMO IR KOORDINAVIMO) METODININKO PAREIGOMS UŽIMTI

1.  Pareigybės pavadinimas: metodininkas.

3. Pareigybės lygis – A2

2. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

4. Darbo pobūdis:

4.1. inicijuoja, vykdo ir koordinuoja ugdymo projektus, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, organizuoja kūrybiškai dirbančių mokytojų darbų apibendrinimus, inicijuoja ir organizuoja įvairaus pobūdžio renginius, parodas skirtas miesto švietimo bendruomenei;

4.2. organizuoja ir koordinuoja  miesto Metodinės tarybos inicijuotus renginius ir projektus;

4.3. teikia pagalbą suaugusiųjų švietimą vykdančioms miesto bendruomenėms, skleidžia šalies ir užsienio suaugusiųjų švietimo veiklos inovacijas;

4.4. kaupia medžiagą ir teikia informaciją įstaigos interneto svetainei;

4.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, susijusius su suaugusiųjų švietimu;

4.6. bendradarbiauja su miesto metodinių būrelių tarybomis, bendrojo ugdymo mokyklomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

4.7. koordinuoja miesto ir PŠKC Edukacinių, kultūrinių ir kitų renginių programas;

4.8. teikia informaciją internetiniam puslapiui apie kuruojamų MB ir kitą veiklą, viešina organizuojamus KTR, MB veiklą spaudoje, PŠKC tinklalapyje, socialiniame tinkle;

4.9. bendradarbiauja su miesto, respublikos žiniasklaida, viešinant PŠKC veiklą ir su kitomis institucijomis ir įstaigomis, siekiant suteikti švietimo įstaigomis metodinę ir vadybinę pagalbą pagal savo kompetenciją;

4.10. inicijuoja, koordinuoja  partnerystės projektus, vykdo jų stebėseną.

5. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (pedagogo kvalifikaciją);

5.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5.3. gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus;

5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius neformalųjį suaugusiųjų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, Dokumentų rengimo taisykles ir kitus teisės aktus, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas metodininko funkcijoms atlikti;

5.5. ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną užsienio kalbą (privalumas – viena iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių);

5.6. gebėti organizuoti įvairaus pobūdžio renginius, rengti programas, projektus;

5.7. mokėti kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją, planuoti veiklą;

5.8. turėti kultūrinio, projektinio darbo patirties ir įgūdžių.

5.9. gebėti sklandžiai ir nuosekliai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

6.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

6.4. gyvenimo aprašymą (CV);

6.5. kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6.6. gali pateikti buvusių darboviečių rekomendaciją (-as).

Dokumentai priimami el. paštu darbas@pskc.lt

8. Atrankos būdas – pokalbis.  Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį, kuris vyks 2019 m. mėnesio ??  d. 10.00  val. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Back to top