1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

Pagrindinė veikla – teikti Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams (toliau – asmenys ir (ar) mokykloms informacinę, konsultacinę kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą

Veiklos sritis – švietimas

Veiklos tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti asmenis įgyti ir plėtoti kompetencijas, siekiant užtikrinti aukštą švietimo kokybę

Veiklos uždaviniai:

 • tenkinti asmenų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, gauti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
 • skatinti asmenis kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikyti savo praktinėje veikloje ir didinti jų atsakomybę už ugdymo kokybę;
 • plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą;
 • racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas

Pagrindinės funkcijos:

 • tiria ir analizuoja asmenų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
 • rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius (seminarus, kursus, paskaitas, parodas, konferencijas, stažuotes, edukacines išvykas-seminarus, atviras pamokas/veiklas, konsultacijas, metodines dienas, praktikumus, supervizijas, mini mokymus, forumus);
 • viešai skelbia informaciją apie PŠKC veiklą, vykdomas kvalifikacijos tobulinimo programas ir jų akreditavimą, organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius;
 • nustato kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, aprobavimo, renginių organizavimo (dalyvių registravimo, grupių komplektavimo, vykdymo, dokumentavimo) tvarką;
 • tiria kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių veiksmingumą, jų poveikį darbo kokybei;
 • organizuoja metodinę veiklą, teikia metodinę pagalbą asmenims ir skleidžia gerąją jų darbo patirtį teisės aktų numatyta tvarka;
 • organizuoja miesto ir užsienio šalių mokytojų, vadovų ir specialistų mainus jų kvalifikacijai tobulinti;
 • užtikrina organizuojamų renginių kokybę;
 • organizuoja kultūrinę, leidybinę ir kito pobūdžio veiklą;
 • išduoda kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus ir pažymas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • skleidžia informaciją apie renginius, konkursus, projektus;
 • tobulina informacinių duomenų aplinkas (internetas, edukacinis bankas);
 • aprūpina miesto švietimo įstaigas metodine medžiaga;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas

Kvalifikacijos tobulinimo renginių formos:

(Kvalifikacijos tobulinimas vykdomas pagal neformaliojo švietimo programas)

 • kursai – išsamus ir kryptingas, ne mažiau kaip 30 akad. val. trunkantis, mokymas pagal nustatytą Programą, tam tikrai veiklai atlikti
 • seminaras – ne mažiau 6 akad. val. lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyvių sąveika pagal Programą
 • paskaita – išsamus, nuoseklus žodinės temos dėstymas ne trumpesnis nei 1 akad. val.
 • paroda – pažangios edukacinės/pedagoginės/meninės patirties viešas pristatymas ir/ar stebėjimas, analizavimas, aptarimas
 • konferencija – teorinis, praktinis, diskusinis susirinkimas, pasitarimas, trunkantis ne mažiau kaip 6 akad. val., vykdomas pagal Programą
 • stažuotė (ilgalaikė ar trumpalaikė) – veikla, vykdoma pagal Programą, kuria siekiama įgyti praktinės veiklos patirties
 • edukacinė išvyka-seminaras – programa, vykdoma išvykoje
 • atvira pamoka/veikla – suplanuotos ir specialiai parengtos pamokos/veiklos vedimas/organizavimas ir/ar stebėjimas, analizavimas, vertinimas
 • konsultacija – specialistų patarimas kuriuo nors klausimu
 • metodinė diena – dalykinis profesinis mokytojų bendradarbiavimas, dalijimasis gerąja patirtimi
 • praktikumas – trumpalaikė iki 4 akad. val. interaktyvi atitinkamos srities specialisto ir dalyvių sąveika, konkretiems praktiniams klausimams išsiaiškinti/spręsti
 • supervizija – profesinių santykių konsultavimas
 • mini mokymai – tai mokymai, susiję su mokytojo veiklos planavimu bei ugdymo proceso organizavimu, tikslingu mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojo bendradarbiavimu, aktyviu mokinių darbu pamokose, orientuoti į praktiką profesinės raidos renginiai, skirti konkrečiai mokyklos bendruomenei
 • forumas – plačiai atstovaujamas susirinkimas, nuomonės pareiškimo vieta
 • apskritojo stalo diskusija – išplėstas posėdis aktualiems klausimams spręsti

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai organizuojami ir vykdomi pagal PŠKC direktoriaus įsakymu patvirtintą mėnesio veiklos planą, kuris skelbiamas PŠKC internetinėje svetainėje http://www.pskc.lt/, platinamas įstaigoms, organizacijoms elektroniniu paštu. Tokiu pat būdu teikiama informacija apie plane atsiradusius pasikeitimus.

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą