1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Lyderių Laikas 3

       Projektas „Lyderių laikas“ skirtas visos Lietuvos švietimo specialistams, suinteresuotiems tvariais švietimo pokyčiais: mokyklų (nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų iki profesinio mokymo centrų) administracijos darbuotojams, mokytojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, švietimo konsultantams, švietimo savivaldos institucijų ir asociacijų vadovams ir dalyviams, užsienio lietuvių bendruomenių lyderiams, ne švietimo sistemos darbuotojams– švietimo bendruomenės nariams, jauniems žmonėms, ketinantiems savo karjeros siekti švietimo sistemoje.

       Mūsų šalyje lyderystės vadyba yra naujas, neturintis tradicijų reiškinys. Projektas keičia esamą padėtį, prisidėdamas prie lyderystės vadybos formavimo ir lyderystės programų kūrimo Lietuvos švietimo sistemoje.

         Projekto tikslas – Lietuvoje sukurti paramos švietimo lyderiams infrastruktūrą, kuri skatintų iniciatyvių švietimo dalyvių veiklą, leistų įgyvendinti pažangias idėjas ir naujoves švietimo sistemoje.

     Projektas pirmaisiais jo etapais buvo orientuotas į Valstybinės švietimo strategijos nuostatų 2003–2012 metams įgyvendinimą. Jomis siekiama didinti mokyklų savarankiškumą, paisyti subsidiarumo, skaidrumo, visuomenės įtakos didinimo, kokybės ir veiksmingumo gerinimo principų, mokyklose diegti strateginį planavimą, programinį finansavimą, įsivertinimo ir išorinio konsultacinio vertinimo, informacija bei analize grįstų sprendimų kultūrą.
„Lyderių laikas 3“ vadovaujasi septynioliktosios Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos tikslais, Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairėmis.
Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio mokymo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius (inovacijas) savo organizacijose. Projekto siekis – auginti Lietuvos švietimo profesinį kapitalą, kurį sudaro sprendimų priėmimo, žmogiškasis ir socialinis kapitalas.

Klaipėdos miesto pokyčio projekto  „Patyriminis mokymas(is) bendradarbiaujant motyvuotai asmenybei augti”  Ataskaita

 

Kai gyveni su knyga, viskas yra lengviau. Kažkaip lengviau gali modeliuoti įvairias situacijas, paprasčiau gimsta sprengimai, verda daugiau idėjų. Patyriminės-kūrybinės veiklos plenero „Mokyklų patirčių paveikslai“ temos, renginio formato link taipogi atvedė knygos. Viena jų – Lornos M. Earl ir Steven Katz knyga „Mokyklų lyderystė duomenų kupiname pasaulyje“. Būtent ją pavarčius gimė tapybos metafora, kaip kurti mokyklos paveikslus, renginio – plenero idėja. Knygoje teigiama, kad dailininkai drobėje lieja spalvas, taiko įvairias faktūras, potėpiais ir linijomis kuria realius vaizdus ir abstrakčius vaizdinius. Taip ir mokyklos bendruomenės nariai – mokytojai, vadovai, mokiniai – kasdien kuria paveikslus. Šiandien labai svarbu tampa dalintis idėjomis, kaip įgyvendinti įvairias patyriminės veiklos formas, tobulinti bendravimą ir bendradarbiavimą bei prisidėti prie motyvuotos asmenybės augimo. Mokyklos lyderių kuriami paveikslai – mokyklos gyvenimo vaizdinys!

Mokyklinio lyderystės iniciatyvų renginio, balandžio 26 d. vykusio Klaipėdos „Varpo“ gimnazijoje, tema – Mokyklos, įgyvendinančios patyriminę veiklą, paveikslas. Savitą patirtinio mokymosi principą dimostrazione (it. k.), skelbiantį, kad „visi mokslai yra nieko verti ir klaidingi, jeigu jie nėra gimę iš patirties, visokio tikrumo motinos“, savo kūryboje taikė ir genialusis Renesanso žmogus Leonardas da Vinčis. Nusiteikimas visas žinias tikrinti patirtimi, smalsumas ir noras mokytis iš savo klaidų buvo vienas svarbiausių genijaus gyvenimo principų. Ir šiandien geriausi mokytojai žino, kad patirtis – išminties šaltinis! Tokia mintimi ir pradėjome piešti patirties spalvomis žėrinčius paveikslus. Pradėjome nuo eskizo: kontūrines linijas, kurias vėliau beliko užpildyti gyvenimo spalvomis, gražiai pradėjo vesti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja dr. Snieguolė Vaičekauskienė. Jos pranešime trumpai pristatyti teorijos pagrindai, pateiktos įkvepiančios įžvalgos, kitų mokyklų patirtis. Vėliau plenero dalyviai išsiskirstė į spalvotas grupes ir pradėjo veiklą kūrybinėse dirbtuvėse „Patirčių galerija“. Čia veikla sukosi ratu: mokytojai tapo mokiniais, kūrybinių dirbtuvių vedėjai – mokytojai – praktiškai pristatė labiausiai pasiteisinusias veiklas, metodus, skaitmenines priemones. Vadovaujami Giedros Aliulienės, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokytojos, mokytojai kūrė mąstymo žemėlapius ir ruošėsi atvirkščiai pamokai, Auksės Naujokienės, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokytojos, pamokoje buvo galima išbandyti įvairius teatro metodus, sužinoti, kaip teatras gali tapti patyriminio mokymo įrankiu. „Varpo“ gimnazijos mokytoja Vilija Šatkauskienė pristatė, kaip per patyrimines veiklas ugdoma gamtamokslinė kompetencija ir kūrybinių dirbtuvių dalyviams pateikė užduotį: atpažinti vaistažoles ir pristatyti gydomąsias jų savybes. Vaida Skliuderienė, Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos mokytoja, patyriminę veiklą organizavo taip, kad būtų galima atsakyti į klausimą, ar skaitmeniniai įrankiai ugdomojoje veikloje yra priešai ar pagalbininkai.

Pristatant mokyklos erdves, įkvepiančias sėkmės istorijas, dalyvaujant kūrybinėse dirbtuvėse, stengtasi sukurti mokyklos, kurioje sėkmingai įgyvendinama patyriminė veikla, paveikslą! Į šio spalvingo paveikslo noriai įsiliejo kaimynai – Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokytojai ir vadovai. Dėkojame jiems.

                      Mokyklinį lyderystės iniciatyvų renginį „Mokyklų patirčių paveikslai“ organizavo Klaipėdos miesto Lyderių laiko 3 kūrybinė komanda, „Varpo“ gimnazija, Liudviko Stulpino progimnazija. 

Orinta Adomavičiūtė, Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vaizdo medžiaga ↠

 

Kūrybiškas lyderystės kompetencijų ugdymas mokykloje

 „Tik jūros krašto moterys gali suteikti tiek šilumos“, pasibaigus „Lyderių laiko 3“ ir Sendvario progimnazijos organizuotam mokykliniam lyderystės renginiui „Kūrybiškas lyderystės kompetencijų ugdymas mokykloje“ rašė atsiliepimą šios konferencijos dalyvė. Minėtame renginyje pranešimus skaitė lektoriai iš Vilniaus, Kauno, Gargždų, Priekulės ir, žinoma, iš Klaipėdos. Konferencijos dalyviai ir svečiai su malonumu ir susidomėjimu klausėsi lektoriaus, laidų vedėjo ir prodiuserio, visuomenininko, „Kauno mito“ kuratoriaus gerb. Ryčio Zemkausko pranešimo „Bendradarbiavimas. Individualisto užrašai“ bei Vilniaus universiteto dėstytojos, psichologės gerb. Eglės Daunienės pranešimo „Lyderystės vieta šiandienos mokykloje“. Renginyje diskutuota, ar lyderiu gimstama ar tampama, teigta, kad visi bendruomenės nariai gali būti lyderiais, tik reikia veikti kartu. Pasidalinta patirtimis, kaip lyderiai gali būti įveiklinti pamokoje, projektuose, patyriminėje veikloje, supažindinta su įvairių mokyklų mokinių tarybų narių atliktu tyrimu, pasidžiaugta kūrybišku mokinių ugdymu.

Sendvario progimnazijos direktorė Lina Logvinovienė

Vaizdo medžiaga ↠

 

Lyderystė – tai vienas iš svarbiausių XXI a. gebėjimų, kuris turi būti ugdomas šiuolaikinėje mokykloje. Vieniems lyderystė susijusi su motyvacija, kitiems ji asocijuojasi su rezultais, dar kitiems – tai įkvėpimas… Kaip ugdyti lyderius ir ar kiekvienas gali būti lyderiu – tai yra klausimai, į kuriuos atsakymų ieško pedagogai. Neabejotina, kad pozityvi lyderystė gali būti ugdoma tik pozityvioje aplinkoje, siekiant kiekvieno asmens individualios pažangos, konstruktyviai veikiant drauge su kitais.  

     Įvairūs praktiniai lyderystės ugdymo aspektai 2019 m. balandžio 18 d. buvo aptariami Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijoje mokyklinio lyderystės iniciatyvų renginio metu „Mokymo metodai, skatinantys lyderystę, pozityvios aplinkos kūrimas patyriminiam mokymui(si), mokinio individualios pažangos matavimas“. Renginyje dalyvavo ir patirtimi dalijosi dviejų mokyklų – Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos bei Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos – pedagogai, savo atliktą tyrimą ir jo rezultatus pristatė ateities kartos lyderės – Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos 7 ir 8 klasių mokinės. Direktorė Inga Kurlavičienė pristatė savo įspūdžius apie patyriminį mokymą iš Lenkijoje, Čekijoje bei Lietuvoje aplankytų mokyklų. Trylika pranešėjų skatino ieškoti atsakymų į klausimus:  kokie yra pozityvaus lyderio ugdymo praktiniai aspektai? kokia turėtų būti lyderystės retorika? ar visiems vienodai suprantama lyderystės sąvoka? ar mokykla ugdo lyderius? kaip pozityvios aplinkos sukūrimas skatina mokinių pažangą? kokie patyriminio mokymo(si) metodai tinkami visiems ir kiekvienam mokiniui atskirai? kaip pamatuoti individualią mokinio pažangą?

Atsakymai pateikti nebūtinai į visus klausimus. Refleksijos metu paaiškėjo, kad idėjų, kurias mokytojai galėtų įgyvendinti savo darbe, išgirsta nemažai, svarbiausia, kad sužadintos mintys ir atsakymų bus ieškoma.

Vaizdo medžiaga ↠

 

Klaipėdos mieste žengtas dar vienas žingsnis nacionalinio švietimo projekto  „Lyderių laikas 3“ veiklų ir iniciatyvų grandinėje. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje 2019 m. vasario 20 dieną organizuotas mokyklinis lyderystės iniciatyvų renginys „Iniciatyvų tiltai“. Jame dalyvavo Klaipėdos Liudviko Sulpino progimnazijos ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos bendruomenių nariai. Susitikimą moderavo „Varpo“ gimnazijos direktorė Rasa Mašurinienė, kuri taip pat yra Klaipėdos miesto kūrybinės komandos dalis. Kadangi buvo pakviesti ne tik mokyklų iniciatyvinių grupių nariai, bet ir mokytojai, kurie iki tol dar nebuvo įsijungę į šį projektą, moderatorė trumpai supažindino su projekto tema „Patyriminis mokymas(is) bendradarbiaujant motyvuotai asmenybei augti“ bei siekiamo pokyčio vizija: efektyvi Klaipėdos patyriminio mokymo(si) tinklaveika (tinklas), motyvuojanti kiekvieną mokinį.

Vyko labai intensyvus darbas. Pirmiausiai susitikimo dalyviai apmąstė ir pasidalino savo įžvalgomis, kas kaip suvokia patyriminį ugdymą. Dirbdami grupėse apibendrino savo mintis  ir pastebėjo, kad dauguma šią sąvoką supranta panašiai. Kita veikla paskatino diskutuoti, kokios yra patyriminio mokymo  bendradarbiavimo galimybės tarp mokyklų. Antroje renginio dalyje gimė konkrečios idėjos galimoms Klaipėdos Liudviko Sulpino progimnazijos ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos bendroms patyriminio mokymo veikloms ir net buvo numatyta, kas bus šių idėjų ambasadoriai, atsakingi už jų įgyvendinimą praktikoje. Visos šios patirtys ir veiklos suteiks naudos miesto projekto įgyvendinimui. Susitikimas baigtas simbolinio tinklo „mezgimu“ pasidalinant geromis emocijomis ir norais toliau veikti kartu.

Vaizdo medžiaga ↠

2019 m. vasario 19 d. Klaipėdos miesto Gedminų progimnazijoje vyko mokyklinis lyderystės iniciatyvų renginys „Švietimo įstaigų projektų paroda-mini mokymai „Projektų mugė“. Pagrindinis mugės tikslas – sudaryti galimybes keistis gerąja projektinės veiklos patirtimi, pristatyti projektų teikiamą naudą bendruomenei, atskleisti ir paviešinti įvairių fondų lėšomis finansuojamų projektų vadovų ir dalyvių indėlį į švietimo kokybės gerinimą. Renginio metu buvo pristatomi miesto, regiono, nacionaliniai ir tarptautiniai projektai. Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ Klaipėdos miesto savivaldybės kūrybinės komandos nariai buvo aktyviai įsitraukę į renginį ir dalinosi gerąja patirtimi su kitais renginio dalyviais. Projektų mugėje savo patyriminio ugdymo veiklas pristatė „Aukuro“ gimnazija – projektas „Pasipriešinimo kovų istorija“, Simono Dacho progimnazija – projektas „Žinios+patyrimas+refleksija“, Gedminų progimnazija – projektas  „Lietuvių kalbos mokomės kitaip“. Renginio metu buvo susitarta su įvairias dalininkais, kurie sutiko prisidėti Klaipėdos miesto pokyčio projekto „Patyriminis mokymas(is) bendradarbiaujant motyvuotai asmenybei augti“ įgyvendinimo.

Vaizdo medžiaga ↠

LL3 2019 m. sausio 31 d.

Sausio 31 d. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre vykęs projekto „Lyderių laikas 3“ Klaipėdos miesto kūrybinės komandos susitikimas prasidėjo viltingai – galbūt tokią nuotaiką sukurti padėjo spindinčio sniego šviesa, galbūt dalyvių širdyse degantis polėkis daryti kažką naujo, neatrasto, nepatirto. Ta neatrasta ieškojimų erdve klaipėdiečiams tampa žodžių „patyriminis mokymas“ laukas. Jau šeštą kartą susirinkę dalyviai klausdami, klausydami, kalbėdami, reflektuodami bandė išlukštenti patyriminio mokymo esmę, nubraižyti kelius, kuriais patyriminio mokymo idėjos pasiektų Klaipėdos miesto mokyklas. Vedliu šiuose ieškojimuose tapo kūrybinės komandos konsultantas Norbertas Airošius, pristatęs tinklaveikos modelį, padedantį grupuoti veiklas, užduotis, įgalinantį greitai veikti ir padedantį greitai apdoroti duomenis.

Susitikimo metu akcentuota bendradarbiavimo svarba, diskutuota apie pavyzdžius, įgyvendintus mokyklose. Gražiomis patyriminio mokymosi istorijomis jau galėjo dalintis Klaipėdos Simono Dacho, Gedminų progimnazijos vadovai. Diskusijas moderavo projekto konsultantas dr. Aurimas M. Juozaitis.

Baltais sniego takais skirstantis į savo mokyklas, galvoje jau mezgėsi minčių tinklai: kaip įprasminti susitikimo metu išsakytas idėjas, kaip įgyvendinti mokymąsi pagal veiklos tyrinėjimo schemą, kaip savo bendruomenėse paskleisti pokyčio idėją, kaip planuoti ir įgyvendinti veiklas, įtikinti bendruomenės narius patyriminio mokymo svarba. Juk neužtenka to, kad pokyčio projekto „Patyriminis mokymas(is) bendradarbiaujant motyvuotai asmenybei augti” idėja tiki Klaipėdos miesto kūrybinė komanda. Kad pokytis įvyktų, reikalingas visų dalyvaujančiųjų bendradarbiavimas ir bendravimas, tikėjimas ir vyraujanti dialogo kultūra.

Vaizdo medžiaga ↠

Klaipėdos mieste projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės grupės iniciatyva gruodžio ir sausio mėnesiais organizuoti miesto švietimo bendruomenei mokymai, kurie padėjo labiau pažinti patirtinio ugdymo sampratą ir jo įgyvendinimo galimybes. Prabėgusių metų gruodžio 17 d. ugdymo įstaigų direktoriai, o šių metų sausio 14 d. bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre susirinko į mokymus „Patirtinio mokymo samprata“. Renginyje, kurį vedė Šarūnas Dignaitis, neformaliojo ugdymo organizacijos „Sėkmės mokykla“ vadovas ir asmeninio bei komandinio darbo efektyvumo ekspertas, dalyvavę mokyklų vadovai turėjo galimybę praktiškai patirti veiklas, dalyvauti diskusijose ir patyrinėti skirtingo tipo asmenybių komunikavimo procesus, taikant patirtinį mokymą. Daugelis pripažino, kad visų pirma dirbant klasėje, kurioje dažniausiai mokomi 30 mokinių, būtina atrasti kontaktą su klausytoju (mokiniu) ir suprasti asmenybės visybiškumą, unikalumą, kad bendravimas būtų produktyvus ir prisidėtų prie besimokančiojo sėkmės kūrimo. Mokymų metu aptarti ir iššūkiai, kurie gali trikdyti ugdymo procesą ir pasiekti geresnių rezultatų. Patirtinio ugdymo svarba yra svarbi įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją.

Vaizdo medžiaga ↠

2018 m. spalio 9 d. projekto „Lyderių laikas 3“ Klaipėdos kūrybinės komandos nariai susirinko į išskirtinį ketvirtąjį LL3 Klaipėdos miesto kūrybinės grupės susitikimą. Šiame susitikime dalyvavo ne tik konsultantas dr. Aurimas M. Juozaitis, bet ir LL3 savivaldybių grupės kuratorė Olivija Saranienė bei Tyrėjų grupės nariai. Tyrėjų komandos vadovė dr. Jūratė Valuckienė pristatė profesinio kapitalo (5 Klaipėdos miesto mokyklų pedagogų, vadovų apklausos rezultatai) raiškos rezultatus, kurie yra labai svarbūs kūrybinės grupės nariams telkiant mokyklų komandas bendradarbiauti ir kartu veikti siekiant mokinių pažangos. Susitikimo metu kūrybinės grupės nariai uoliai diskutavo dėl Klaipėdos miesto pokyčio temos formuluotės ir vizijos. Apsispręsta dar kartą kalbėtis ir diskutuoti su projekte dalyvaujančių institucijų komandomis ir susitikus šių metų lapkričio mėnesį susitarti dėl pokyčio temos formuluotės. Taip pat pradėta rengtis bendram Klaipėdos miesto, Nidos ir Klaipėdos rajono kūrybinių grupių renginiui, kuris vyks šių metų spalio 30 d. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre.

Vaizdo medžiaga ↠

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą