Projektas „Lyderių laikas“ skirtas visos Lietuvos švietimo specialistams, suinteresuotiems tvariais švietimo pokyčiais: mokyklų (nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų iki profesinio mokymo centrų) administracijos darbuotojams, mokytojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, švietimo konsultantams, švietimo savivaldos institucijų ir asociacijų vadovams ir dalyviams, užsienio lietuvių bendruomenių lyderiams, ne švietimo sistemos darbuotojams– švietimo bendruomenės nariams, jauniems žmonėms, ketinantiems savo karjeros siekti švietimo sistemoje.

Mūsų šalyje lyderystės vadyba yra naujas, neturintis tradicijų reiškinys. Projektas keičia esamą padėtį, prisidėdamas prie lyderystės vadybos formavimo ir lyderystės programų kūrimo Lietuvos švietimo sistemoje.

Projekto tikslas – Lietuvoje sukurti paramos švietimo lyderiams infrastruktūrą, kuri skatintų iniciatyvių švietimo dalyvių veiklą, leistų įgyvendinti pažangias idėjas ir naujoves švietimo sistemoje.

Projektas pirmaisiais jo etapais buvo orientuotas į Valstybinės švietimo strategijos nuostatų 2003–2012 metams įgyvendinimą. Jomis siekiama didinti mokyklų savarankiškumą, paisyti subsidiarumo, skaidrumo, visuomenės įtakos didinimo, kokybės ir veiksmingumo gerinimo principų, mokyklose diegti strateginį planavimą, programinį finansavimą, įsivertinimo ir išorinio konsultacinio vertinimo, informacija bei analize grįstų sprendimų kultūrą.
„Lyderių laikas 3“ vadovaujasi septynioliktosios Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos tikslais, Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairėmis.
Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio mokymo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius (inovacijas) savo organizacijose. Projekto siekis – auginti Lietuvos švietimo profesinį kapitalą, kurį sudaro sprendimų priėmimo, žmogiškasis ir socialinis kapitalas.

Klaipėdos miesto pokyčio projekto „Patyriminis mokymas(is) bendradarbiaujant motyvuotai asmenybei augti“ Ataskaita

2019 m. balandžio 26 d.

2019 m. balandžio 25 d.

2019 m. balandžio 18 d.

2019 m. vasario 20 d.

2019 m. vasario 19 d.

2019 m. sausio 31 d.

2019 m. sausio 14 d.

2018 m. spalio 9 d.

Stažuočių ataskaitos 

Back to top