• Metodinė pagalba mokykloms, mokytojams (konsultacijos, kvalifikacijos tobulinimo renginiai: seminarai, kursai, paskaitos, parodos, konferencijos, stažuotės, edukacinės išvykos-seminarai, atviros pamokos/veiklos, konsultacijos, metodinės dienos, praktikumai, supervizijos, mini mokymai, forumai)
  • Švietimo vadovų, mokytojų, ir kitų suaugusiųjų gyvenimo karjerai būtinų kompetencijų ugdymas (kvalifikacijos tobulinimas) (Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai asmenims, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotiems mokytojams, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją)
  • Tęstinio mokymosi neformaliojo švietimo paslaugos(Pedagoginių–psichologinių žinių kursas (asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytoju ir neišklausiusiems šio kurso)
  • Kompiuterinis raštingumas. Edukacinė dalis. Technologinė dalis
  • Lietuvių kalbos kultūros kursai
  • Vaikų turizmo vadovų mokymo programa„Vaikų turizmo renginių organizavimas“
  • Nuotolinio mokymo organizavimas
Back to top