Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla Lijana Diliautienė Lietuvių kalbos pamoka „Daiktavardžių kartojimas“ 5 kl. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

2. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla Lijana Diliautienė Lietuvių kalbos pamoka „Kalbos ir sakinio dalių kartojimas“ 8 kl. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

3. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla Lijana Diliautienė Lietuvių kalbos pamoka „Skaitvardžių kartojimas“ 7 kl. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

4. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla Rita Bakanaitė Integruota dramos ir lietuvių literatūros pamoka „Pavasaris Henriko Radausko poezijoje“ 6 kl. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

5. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla Rita Bakanaitė Lietuvių kalbos pamoka „Lietuva Jono Aisčio eilėraštyje „Peizažas“ 5 kl. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

6. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla Giedra Bočkuvienė Lietuvių kalbos pamoka „Mano draugas arklys. Daiktavardžių galūnių rašyba. Vns. G. (Ką?), 4 kl. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

7. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla Giedra Bočkuvienė,
Kristina Murašova,
Jolanta Paulienė
Lietuvių kalbos pamoka – šventė „Raidelių voratinkliai“      2 kl. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

8. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla Giedra Bočkuvienė,
Kristina Murašova,
Marina Muzyka,
Tatjana Terpugova
Integruota anglų-lietuvių kalbų pamoka „Zoologijos sode“ 3 kl. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

9. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla Daiva Menclerienė Lietuvių kalbos pamoka „Eglė žalčių karalienė“ 3 kl. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

10. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla Jolanta Paulienė Lietuvių kalbos pamoka „Kreipinys. Dialogo skyryba“ 3 kl. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

11. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla Jolita Šležienė, Jolanta Paulienė, Ingrida Paulikienė Lietuvių kalbos pamoka „Liaudies išminties skrynelę pravėrus“ 4 kl. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

12. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla Jolita Šležienė,
Jolanta Paulienė,
Olga Morozova
Integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos pamoka „Keliaujame ir mokomės“ 2 kl. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

13. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla Laimutė Račkauskienė, Irena Rakuceva Integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka „Pirmoji lietuviška knyga. Martynas Mažvydas. Daiktavardžių galūnių rašybos įtvirtinimas“ 5 kl. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

14. „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos Jolanta Vintilienė,
Daiva Mačiulienė
Lietuvių kalbos projektas „Kas aš be medžio?“ pradinėse klasėse Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

15. „Santarvės“ pagrindinė mokykla Irena Paulionienė Lietuvių kalbos pamoka „Jono Biliūno novelė „Kliudžiau“. Pagrindinio veikėjo poelgio vertinimas“ Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

16. „Santarvės“ pagrindinė mokykla Irena Paulionienė,
Violeta Rumianceva
Lietuvių kalbos pamoka „Vardininko vartojimas“ 10 k. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

17. „Santarvės“ pagrindinė mokykla Violeta Rumianceva Lietuvių kalbos pamoka „Mišrieji dvigarsiai“ 5 kl. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

18. „Žaliakalnio“ gimnazija Rasa Kontrimienė Lietuvių kalbos pamoka „Interneto galimybės  ir pavojai. Nuomonės pagrindimas. Kaip pritarti ar nepritarti kito nuomonei“ 10 kl. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

19. „Žaliakalnio“ gimnazija Rasa Kontrimienė Lietuvių kalbos pamoka „Supanašėjusių priebalsių rašymas priešdėliuose, šaknyse, sudurtiniuose žodžiuose“ 10 kl. Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

20. „Žaliakalnio“ gimnazija R. Kontrimienė Barokas LDK kultūroje. Vilniaus Baroko mokyklos bruožai. Metodinės parodos darbai. 2014 m.

>>Parsisiųsti

21. M. Gorkio pagrindinė mokykla G. Bočkuvienė Pamokų „Hamakas. Daikto vardas. Kas?“, „Būdvardis. Būdvardžio derinimas su daiktavardžiu“ aprašymai Metodinės parodos darbai. 2014 m.

>>Parsisiųsti 

22. M. Gorkio pagrindinė mokykla D. Menclerienė Pamokų „Eglė – žalčių karalienė“, „Sudurtiniai žodžiai “ aprašymai Metodinės parodos darbai. 2014 m.
>>Parsisiųsti
23. M. Gorkio pagrindinė mokykla J. Paulienė Pamokų „Gerumai. Minkštinimo ženklas “, „Juokas. Į ką?“ aprašymai Metodinės parodos darbai. 2014 m.
>>Parsisiųsti
24. M. Gorkio pagrindinė mokykla J. Šležienė Pamokos „Skiemuo“ aprašymas Metodinės parodos darbai. 2014 m.
>>Parsisiųsti
25. M. Gorkio pagrindinė mokykla L. Račkauskienė Pamokų „Daiktavardis. Tikriniai ir bendriniai daiktavardžiai “, „Veiksmažodžio neasmenuojamos formos. Dalyvis, reikšnė, gramatiniai požymiai “, „Asmenuojamos veiksmažodžio formos. Rašybos ypatumai“ aprašymai Metodinės parodos darbai. 2014 m.
>>Parsisiųsti
26. „Žaliakalnio“ gimnazija L. Rimeikienė
J. Kalininienė
Lietuva Gintaro lašelyje. Kompiuterinė pateiktis. Detalus pamokos planas. 2014 m.
>>Parsisiųsti
27. „Žaliakalnio“ gimnazija L. Rimeikienė Mišri pamoka „Žodis skriaudžia, žodis glaudžia“ 2014 m.
>>Parsisiųsti
28. „Žaliakalnio“ gimnazija G. Gumauskienė Nosinių balsių rašybos žodžių šaknyse kartojimas. Taisyklių taikymas. Pratybos. 2014 m.

>>Parsisiųsti

29. „Santarvės“ pagrindinė mokykla I. Paulionienė
V. Rumianceva
„Salomėjos Neries poezijos pasaulis“, „Gyvenimas pagal K. Donelaitį“ Pamokos pateiktis. 2014 m.

>>Parsisiųsti
>>Parsisiųsti

30. „Santarvės“ pagrindinė G. Stonkienė Kompozicija „Piemenėlių išdaigos“ 2013 m. >>Parsisiųsti
31. „Santarvės“ pagrindinė G. Stonkienė
S. Kostiuk
Integruota lietuvių ir rusų kalbų pamoka „Senų šeimos tradicijų puoselėjimas“ 2013m.
>>Parsisiųsti
32. „Santarvės“ pagrindinė V. Rumianceva
I. Paulionienė
Integruota lietuvių kalbos, dailės, muzikos pamoka
,,Rudens spalvų margumynas” 
2013 m.
>>Parsisiųsti
33. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla J. Šležienė Brolių Grimų pasakoms – 200 metų 2013 m.
>>Parsisiųsti
34. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla L. Račkauskienė Veiksmažodžio tiesioginė nuosaka.
Pateiktis skirta pakartoti ir įtvirtinti veiksmažodžių gramatinius požymius, rašybos ypatumus. Integruotos, diferncijuotos užduotys orientuotos į mokinių gebėjimus. Kai kurios užduotys pateiktos Drag and Drop komandoje. 2013 m.
>>Parsisiųsti
35. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla L. Račkauskienė
Kaitomos ir nekaitomos kalbos dalys 5 klasėje.
Pateiktis skirta supažindinti mokinius su kaitomomis ir nekaitomomis kalbos dalimimis. Įgarsinta. Skaitoma pasaka apie plačiąją kalbos giminęs, pateiktos užduotys Drag and Drop komandoje. Gausu žaidybinių elementų.
Pateiktis, pakokos planas, mokomosios užduotys.
>>Parsisiųsti
36. Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla L. Račkauskienė

Būdvardžių linksniuotės, linksniavimas ir galūnių rašyba.

Pateiktis skirta pakartoti ir patobulinti žinias apie būdvardį. Gramtine medžiage , integruotomis, diferecijuotomis  užduotimis mokiniai patobulina žinias, įsivertina savo gebėjimus. Užduotys pateiktos Drag and Drop komandoje.
Pateiktis, pamokos planas, mokomosios užduotys.
>>Parsisiųsti
37. „Žaliakalnio“ gimnazija R. Kontrimienė Lietuvių kalbos ir literatūros pamokos „Dramatiški gamtos ir žmonių likimai Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“ (4A1, išplėstinis kursas) Dviejų pamokų planas iš pamokų ciklo „XX a. antrosios pusės proza“. Pamokų tikslas – ugdyti asmeninį santykį su literatūra (kultūra) bei kritinį mąstymą. Uždavinys – tinkamai naudodamiesi literatūros teorijos žiniomis ir skaitytu romanu,  dirbdami grupėmis mokiniai aptars tarpukario nepriklausomos Lietuvos lietuvių agrarinės kultūros irimą, žmogaus ir gamtos paralelę, vyro ir moters meilę romane, ieškos sąsajų lygindami su skaitytais kūriniais, aptars veikėjų charakterius ir likimus, gebės panaudoti kūrybinį rašymą ir parašys nurodyto žanro tekstą. Pateikiamas dviejų pamokų planas, pamokos planas parengtas PowerPoint programa, naudojamas pamokoje, sužadinimo vaizdo įrašas „Sename turguje“ (panaudotas YouTube internetinės svetainės įrašas), vaizdo įrašas (meninis Lietuvos kino studijos meninis filmas „Miškais ateina ruduo“), grupinio darbo mokinių veiklos lapai,  įsivertinimo lentelė, refleksijos iliustracija, namų darbų užduotis. Metodinę medžiagą gali naudoti lietuvių kalbos mokytojai, dirbantys 12 klasėse.
>>Parsisiųsti (Pristatymas)
>>Parsisiųsti (Sename turguje)
>>Parsisiųsti (Miškais ateina ruduo)
38. „Žaliakalnio“ gimnazija R. Kontrimienė

N. Eidintienė

Integruota lietuvių kalbos ir chemijos pamoka „Stiklas chemijoje ir literatūroje“ II klasėje Pamoka – lietuvių kalbos ir chemijos mokytojų integruotų mokomųjų dalykų bendradarbiavimo rezultatas.  Pamokos tikslas – supažindinti su stiklo sandara, savybėmis, žodžio reikšmėmis integruojant mokomuosius dalykus (chemiją, lietuvių literatūrą) ir dvikalbį mokymą. Uždavinys – tinkamai naudodamiesi chemijos ir lietuvių literatūros teorijos žiniomis, klausydami mokytojų aiškinimų mokiniai susipažins su stiklo sudėtimi ir jo savybėmis, dirbdami poromis skaitys grožinio teksto ištrauką ir atsakys į klausimus, turtins žodyną, gebės apibrėžti stiklo sudėtį ir jo savybes, prasmę grožiniame tekste ir įvardins 3 meninės raiškos priemones. Pateikiamas pamokos planas, pamokos planas parengtas PowerPoint programa, naudojamas pamokoje, sužadinimo pateiktis, vaizdo įrašas „Šiukšlių rūšiavimo prevencija“ (panaudotas YouTube internetinės svetainės įrašas), chemijos užduoties mokinių mokomosios veiklos lapas rusų kalba, darbo poromis mokinių veiklos lapai lietuvių kalba,  įsivertinimo lentelė-testas, refleksijos iliustracija, namų darbų užduotis. Metodinė medžiaga iliustruoja mokomųjų dalykų integravimo bei dvikalbio mokymo galimybes planuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį. >>Parsisiųsti 39. „Žaliakalnio“ gimnazija R. Kontrimienė Renesanso epochos žmogus.
V.Šekspyro sonetų analizė turinio ir raiškos aspektais. (2-jų pamokų planas III gimnazijos klasei)
Pamokoje mokiniai klausydami mokinių parengtos pateikties anglų kalba, atlikdami Hamleto monologo ir 66 soneto lyginamąją analizę rusų kalba, skaitydami V.Šekspyro ir šiuolaikinių lietuvių rašytojų sonetus, mokiniai dirbdami grupėse užpildys mokomosios veiklos lapą, atsakys į pateiktus klausimus lentelėje, rašys pastraipas, išskirs renesanso epochos žmogaus bruožus ir įsivertins. >>Parsisiųsti 40. „Žaliakalnio“ gimnazija R. Kontrimienė Biblijos motyvai literatūroje ir mene. (Pamokos planas 10-ai klasei) Mokiniai tinkamai naudodamiesi literatūros teorijos, gimtosios rusų kalbos, dailės, tikybos ir etikos dalykų žiniomis, mokiniai susipažins su Biblijos pagrindais, dirbdami grupėmis skaitys grožinių tekstų ištraukas, pildys lenteles-koliažus, aptars kultūrinio konteksto ženklus, įvaizdžius, gebės atpažinti Biblijos motyvus ir apibrėš 5 Biblijos motyvų prasmę literatūroje.   
>>Parsisiųsti  
41. „Žaliakalnio“ gimnazija A. Pozdniakova, N. Ameljančik,
G. Gumauskienė
Integruota istorijos, rusų kalbos, lietuvių kalbos pamoka IV  gimnazijos klasėje „Žmogaus likimas, pasirinkimo galimybė, vertybės tragiškų XX a. įvykių sūkuryje“ 2013 m.   Ši pamoka – veiklos „Žaliaklanio” gimnazijoje pagal naują kvalifikacijos tobulinimo modelį rezultatas. Tai mokytojo patarėjos lietuvių kalbos mokytojos ekspertės G. Gumauskienės ir jos kolegių, istorijos mokytojos metodininkės N. Ameljančik bei rusų kalbos mokytojos metodininkės A. Pozdniakovos atvira pamoka kartu suplanuota ir vesta Klaipėdos miesto ir  rajono mokytojams. Pateikiamas detalaus šiuolaikinės pamokos plano pavyzdys taikant NT ir IT. >>I dalis
>>II dalis
42. „Gabijos“ pagrindinė mokykla R. Salienė Lietuvių (valstytybinės) kalbos pratimai 6 kl. Sudaryti 23 testai Hot Potatoes programa parengti pratimai, skirti atlikti kompiuteriu, ne tik patikrina mokinių žinias bei gebėjimus, bet ir nurodo klaidas, leidžia jas ištaisyti. Jei mokiniui iškyla sunkumų, programa suteikia galimybę gauti užuominą arba vieną teisingą atsakymo raidę, todėl kiekvienas pratimas yra atliekamas tol, kol nelieka klaidų. Rezultatai pateikiami procentais, kuriuos mokytojas lengvai gali konvertuoti į pažymį. >> parsisiųsti
>> išbandyti
Back to top