1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Ugdymo turino atnaujinimas (UTA)

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA)

Patirtis rodo, kad pasaulio gyvenimo realijos keičiasi, kad daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Mūsų šalyje paskutinį kartą atnaujintos Bendrosios ugdymo programos, kuriomis pedagogai vadovaujasi organizuodami ir vykdydami mokinių mokymą/si, 2008 metais. Praktikai pastebi, kad esama neatitikties tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių, ugdymo turinys perkrautas, neužtikrina socialinio teisingumo, nėra efektyvus ugdymo turinio įgyvendinimas, trūksta lankstumo. Mokinių pasiekimai negerėja, didėja skirtumai tarp atskirų mokinių grupių. Todėl ateityje vaikams norima pasiūlyti šiuolaikines realijas atitinkančias ugdymo programas, formuoti tas jaunosios kartos kompetencijas, kurių reikia dvidešimt pirmame amžiuje. Numatytas atnaujinti ugdymo turinys ne integracijos, o įtraukiojo į ugdymo procesą principu, kad vaikai būtų matomi su jų poreikiais, gebėjimais, kad švietimas taptų lankstesniu. 

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, kurio tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą. 

KĄ REIKIA ŽINOTI?

Kas yra Bendrosios programos (BP)?

BP – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų. BP apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai.

KODĖL ATNAUJINAMOS BP?

Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize.  Atnaujinimo tikslas –  užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.

BP atnaujinimo kryptys:

 • Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
 • Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

KAS YRA KOMPETENCIJOS?

Kompetencijos – pasirengimas prasmingai veikti. Kompetencija neskaidoma, ji apima žinias, gebėjimus ir vertybines nuostatas. Dalykų turinio atnaujinimas grindžiamas 7 kompetencijomis:

• KOMINIKAVIMO • KŪRYBIŠKUMO • PILIETIŠKUMO • KULTŪRINĖ • PAŽINIMO • SOCIALINĖ, EMOCINĖ IR SVEIKOS GYVENSENOS • SKAITMENINĖ •

Siekiant ugdyti kompetencijas svarbu užtikrinti jų ugdymo nuoseklumą ir tęstinumą, remtis mokinio individualia pažanga ir orientuotis į jo gabumus ir stiprybes. Atnaujintose dalykų BP atskleidžiama, kaip dalyko turiniu auginamos mokinio kompetencijos.

Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti NŠA interneto svetainėje www.emokykla.lt

 • Dėl 2021 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. AD1-368 pakeitimo (2021-11-11 Nr. AD1-1310) parsisiųsti
 • Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės komandos sudarymo (2021-03-23 AD1-368) parsisiųsti
 • Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje veiksmų ir priemonių planas 2021–2024 metams parsisiųsti
 • Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime dalyvaujančių mokyklų sąrašas parsisiųsti
 • Dalyvaujančių mokymuose pasirengiant diegti mokyklose atnaujinamas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas parsisiųsti
 • Ką reikia žinoti parsisiųsti
 • Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriaus pavaduotojų ugdymui apklausos apie pasiruošimą UTA mokyklose apibendrinti rezultatai (apklausa  atlikta 2021 m. gegužės mėn.) parsisiųsti
 • Mokyklų vadovų mokymų (AUT) dalyvių sąrašas parsisiųsti
 • Klaipėdos miesto UTA bendradarbiavimo schema parsisiųsti

Kviečiame naudotis atnaujintu Švietimo portalu (www.emokykla.lt). Atnaujintame portale BP pateiktos interaktyviai ir struktūruotai, tarpusavyje susietos pagrindinės programų dalys (turinys, pasiekimai ir kompetencijos), galima paieška pačioje programoje. Prie programų nurodomos diegimui tinkamos skaitmeninės priemonės, vadovėliai bei metodinė medžiaga, taip pat pateikiamas tarpdalykinių temų turinys. Mokytojai portale galės komentuoti, reitinguoti pateiktus išteklius bei priemones, taip pat patys pateikti ir dalintis savo pačių metodine medžiaga. Atnaujintame portale galima patogiau susipažinti su atnaujintomis bendrosiomis programomis, rasti bendrųjų programų sąsajas su metodine medžiaga, skaitmeninėmis mokymo priemonėmis.

 • Švietimo portalas – e.mokykla nuoroda
 
 

Atnaujintas ugdymo turinys beldžiasi

Atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimas kelia dar nemažai klausimų. Mokytojai ne tik jungiasi į įvairias konsultacijas, vykdomas NŠA komandos nuotoliu, bet ir patys ilgai nelaukdami imasi įvairių prasmingų iniciatyvų, remia jas, […]

Plačiau žr. čia

Atnaujinto priešmokyklinio turinio aktualijos

Klaipėdos priešmokyklinio ugdymo mokytojai lapkričio 25 dieną turėjo puikią progą susitikti forume „Kaip įgyvendiname atnaujintą priešmokyklinio ugdymo turinį“. Produktyvios diskusijos, darbas mažesnėse grupėse,  kritiniai pastebėjimai padėjo išsiaiškinti iškilusius klausimus.  Didžioji […]

Plačiau žr. čia
Lankytojai 1075
Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą