2009–07–01 pradedamas vykdyti LEONARDO DA VINCI programos mobilumo projektas „Profesinis orientavimas ir konsultavimas naujoje socialinėje – ekonominėje aplinkoje

Projektą konkursui parengė “Vėtrungės” ir Eduardo Balsio gimnazijų psichologės Renata Baltrimienė ir Jurgita Kadagienė.

Projekto santrauka

Atsižvelgiant į šiuo metu vykstančius socialinius ir ekonominius visuomenes pokyčius – didėjantį bedarbių skaičių, besikeičiančius profesijų paklausos rodiklius, iškyla profesinio orientavimo ir konsultavimo svarba. Ypač tai svarbu pačiuose pradiniuose profesijų pasirinkimo etapuose – jaunimo, besimokančio vidurinių mokyklų ir gimnazijų vyresnėse klasėse, tarpe. Nors kiekvienoje iš minėtų mokyklų dirba profesinio orientavimo specialistai, dažniausiai mokyklų psichologai, jų profesinės žinios nėra pakankamos konsultuoti jaunimą artėjančios ekonominės krizės akivaizdoje. Ypač tai aktualu Klaipėdos apskrityje, nes pradiniame lygmenyje (mokyklose) dirbantys specialistai negauna tiek specialiųjų žinių, kiek, pavyzdžiui, Darbo rinkos mokymo centruose, Pedagoginėse psichologinėse tarnybose ar didesniuose miestuose dirbantys profesinio orientavimo specialistai. 

Projekto dalyviai Klaipėdos apskrities pradinio lygmens profesinio orientavimo ir konsultavimo specialistai, atsakingi už pagalbos teikimą jauniems žmonėms, turintiems artimiausiu metu pasirinkti tinkamą, prie besikeičiančios socialinės ekonominės aplinkos pritaikytą profesiją. Jei šie žmonės nebus nukreipti tinkamų profesinio pasirinkimo linkme, ateityje Lietuvoje dar padidės besiruošiančių emigruoti į užsienio šalis ar bedarbių skaičius. Pagrindinis projekto tikslas – kelti Klaipėdos apskrities pradinio lygmens profesinio orientavimo ir konsultavimo specialistų kompetencijas, pritaikant jas prie besikeičiančios socio-ekonominės aplinkos. 

Projekto uždaviniai: 

• Susipažinti su Europos Sąjungos profesinio konsultavimo ir orientavimo organizacijų patirtimi, praktiniais pavyzdžiais. 

• Išsiaiškinti, kaip kitų šalių profesinio orientavimo sistema pritaikoma prie naujos ekonominės bei socialinės aplinkos.

• Pasidalinti gerąja patirtimi, kokius konsultavimo metodus naudingiausia taikyti esamomis aplinkybėmis.

• Užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su partneriais užsienyje, naudingus tolimesniam bendravimui Lifelong Learning programoje.

• Išduoti kvalifikacijos kėlimą įrodančius dokumentus – Europass mobilumo dokumentą ir pažymėjimą.

• Informuoti projekte nedalyvavusius Klaipėdos apskrities profesinio orientavimo specialistus apie esamą socio-ekonominę padėtį kitose šalyse bei metodus, taikomus spręsti kylančias problemas.

Projekto rezultatai bus praktiškai taikomi dalyvių profesinėje veikloje. Profesinio orientavimo specialistai įgys specialiųjų įgūdžių bei kompetencijų, kad galėtų efektyviau parengti jaunuolius profesijos pasirinkimui, suteikti jiems karjeros valdymo, orientavimosi profesijų pasaulyje ir darbo rinkoje įgūdžių. Projekte nedalyvavę specialistai bus išsamiai informuoti apie projekto rezultatus, jiems bus išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Back to top