Projektas Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka apima veiklas, kurios numato pedagogų kvalifikacijos pertvarką ir kokybinį tobulėjimą inicijuoti nacionaliniu lygmeniu, visose 10 Lietuvos apskričių, atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimą Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje.

Tyrimai rodo, kad labai aktuali yra regioninių pedagoginių kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos ir jų teikiamų paslaugų kokybė (ŠMM užsakymu atlikti sociologiniai tyrimai: 2001 m. „Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kaitos analizė“, 2003 m. „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo finansavimo problemos savivaldybėse“). Struktūriniai pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos pokyčiai sudarė galimybes mokytojams kelti kvalifikaciją arti savo gyvenamosios vietos, sutaupant kelionių ir pragyvenimo kitur kaštus ir laiką, padidėjo kvalifikacijos tobulinimo įvairovė, jos labiau atspindi regionų mokytojų poreikius.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo pertvarkymas rengiamas kartu su Švietimo centrų infrastruktūros plėtros projektu. Iki šiol, vykdant pertvarką decentralizuotai pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemai dar nebuvo galimybių teikti ryškesnę materialinę ar metodinę paramą, plėtoti decentralizuotoje sistemoje dirbančio personalo žmogiškuosius išteklius. Abu projektai leistų pertvarkyti kvalifikacijos tobulinimo sistemą tiek infrastruktūrinės, tiek žmogiškųjų išteklių požiūriais.

Projektas leistų:

 • sukurti visą Lietuvą aprėpiantį, tolygų kvalifikacijos tobulinimo institucijų tinklą.
 • sudaryti lygias ir visiems Lietuvos pedagogams prieinamas, kokybiškas mokymosi bei nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo galimybes.
 • diegti Lietuvoje pedagogų kvalifikacijos sistemos kokybės monitoringo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą akreditavimo sistemas.

Projekto tikslas – inicijuoti ir pradėti vykdyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos pertvarką, siekiant užtikrinti šiuolaikinę pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybę ir garantuoti visiems Lietuvos pedagogams tolygias galimybes įgyti naujas socialiniam ir profesiniam gyvenimui reikalingas kompetencijas.

Projekto uždaviniai:

 • įdiegti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kokybės monitoringo sistemą.
 • ukurti ir tobulinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų ir jų teikiamų programų akreditavimo sistemą.

Projekto metu, siekiant užsibrėžtų uždavinių, numatyta visos Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos mastu atlikti didelės apimties, visai sistemai poveikį turinčias veiklas, kurios gali inicijuoti esminius kokybinius sistemos pokyčius. Šių pokyčių per tokį trumpą laiką be projekto nepavyktų įgyvendinti.

Projekte numatytos 5 veiklos kryptys, kurios skirstomos atskiromis veiklomis.

1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės monitoringo sistemos diegimas.

 • Kompiuterinės Švietimo centro veiklos įsivertinimo/vertinimo programos kūrimas 
 • Žmogiškųjų išteklių plėtra – mokymai pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų darbuotojams. 
 • Metodinė pagalba pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijoms tobulinant savo veiklą (kokybiškų programų kūrimas ir realizavimas regioninėse pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijose) 
 • Metodinė pagalba pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijoms tobulinant veiklą (naujų mokymosi aplinkų kūrimas – pagalbos savarankiškam pedagogų mokymuisi organizavimas) 
 • Metodinė pagalba pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijoms tobulinant veiklą (konsultavimo ir vadovavimo mokymuisi sistemos kūrimas, mokymasis naudoti IKT įvairių dalykų pamokose) 
 • Europinės partnerystės tinklų kūrimas (europinių ryšių tarp pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų užmezgimas, bendradarbiavimo inicijavimas) 
 • Neformalios pedagogų mokymosi patirties pripažinimo metodikos kūrimas.

2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų ir jų teikiamų programų akreditavimo sistemos tobulinimas.

 • Žmogiškųjų išteklių plėtra – mokymai pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų darbuotojams 
 • Metodinė pagalba ir dalijimasis patirtimi rengiantis teikiamų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditacijai.

3. Projektui vykdyti reikalingos įrangos įsigijimas.

4. Tarpinės ir metinės ataskaitų rengimas, projekto stebėsena, informavimas apie projekto eigą.

5. Projekto viešinimas.

Projektas „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“, visų pirma, skirtas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kokybės pertvarkai ir kokybės užtikrinimui. Pagrindinis siekis—visiems Lietuvos mokytojams teikti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas ir pasiūlyti naujo pobūdžio paslaugų, kurios leistų dalintis patirtimi, bendrauti ir mokytis naudojantis naujausiomis technologijomis neišvažiuojant iš savo rajono, taupytų laiką bei sumažintų kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.

Projektas „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“ negalėtų startuoti be Europos Socialinio Fondo bei bendrojo valstybės finansavimo. Jų dėka mokytojams yra suteikiama galimybė, mokymuisi ir mokymui, įsigyti naujos kompiuterinės technikos, nemokamai dalyvauti įvairiose mokymuose ir seminaruose bei sukurti naują duomenų bazę, kurioje bus talpinama naujausia pedagoginė informacija.

Back to top