Informuojame, kad ESF patvirtino UPC projektą “Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra”,  
kuriame dalyvauja ir Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras. 

Projekto veiklos:

    • Pedagogų ir vaikų globos įstaigų auklėtojų  perkvalifikavimo studijų organizavimas 

Siekiant įgyvendinti Valstybinės pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo pertvarkos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 468 (Žin., 2006, Nr. 60-2139), pedagogams ir vaikų namų globos auklėtojams bus sudarytos sąlygos persikvalifikuoti (įgyti reikalingą pedagoginę arba dalykinę kvalifikaciją). Bus finansuojamos 440 asmenų pedagogų ar socialinių pedagogų perkvalifikavimo vienų metų studijos. Iš dalies bus finansuojama 2009 m. pradėjusiems ir 2010 m. specialiosios pedagogikos (šaka – surdopedagogika) studijos (10 įmonių) pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus besimokančiųjų sąrašus.
Pedagogo ir socialinio pedagogo kvalifikacijai įgyti bus skelbiamas programų konkursas ir sudaromos sutartys su aukštosiomis mokyklomis, vykdančiomis perkvalifikavimo programas.
Iš viso studijų finansavimas bus skiriamas 450 asmenų.

    • Inovatyvios medžiagos mokytojui atranka ir sklaida 

Bus surinkta, susisteminta ir paskelbta per paskutinius 5 metus įvairių fondų rėmimo dėka vykusių mokytojų kvalifikacijos tobulinimui skirtų projektų medţiaga (metodiniai leidiniai, elektroninės mokymosi priemonės, aprašai, standartai ir kt.). Surinkta medţiaga bus skelbiama Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje. Veiklos vykdymui bus perkamos ekspertų (ne maţiau 3 ekspertų) paslaugos. Tokiam darbui atlikti reikia ne maţiau 33 vieno eksperto darbo valandų. Tai bus sudėtinė kuriamo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelio dalis. Veiklą koordinuos projekto vadovas. Projekto veiklos vykdymo trukmė 10 mėn.

    • Supervizija

Siekiant skatinti mokytojų savo darbo analizę, tarpusavio bendradarbiavimą bus išbandyta nauja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo forma – supervizija. Bus organizuota 30 grupinės supervizijos mokymų (po 7 susitikimus – vienas susitikimas 5 akademines valandos ) Supervizijos mokymai padės formuotis mokytojų tarpusavio palaikymo ir paramos kultūrai, kurti profesijos solidarumą, refleksija tarp kolegų, stiprins pačios profesijos identitetą. Iš viso mokymuose dalyvaus 360 asmenų. Bus perkama paslauga Projekto veiklos trukmė 16 mėn.. Veiklą koordinuos projekto techninis darbuotojas.

    • Viešinimas 

Siekiant viešinti projektą: visa informacija apie projekto veiklas talpinama UPC interneto svetainėje sukurtame tinklalapyje. Bus sukurtas projekto reklaminis skydelis, kuris bus skelbiamas projekto partnerių interneto svetainėse. Bus parengta ir išplatinta 10 pranešimų ţiniasklaidai vienoje iš naujienų agentūrų bei parengta (tematika: projekto pradžia ir pabaiga, mokytojų perkvalifikavimo galimybės ir eiga, tyrimo rezultatų pristatymui, modelio kūrimui (2 pranešimai), naujų mokytojų kvalifikacijos formų išbandymui: stažuotės Lietuvoje, Peer coaching, grupinė supervizija, mini mokymai ir pan.) ir išspausdinta 4 informaciniai straipsniai respublikiniuose dienraščiuose ( Numatoma tematika : mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistema; naujos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo formos: pliusai ir minusai; tyrimo pristatymui ir projekto rezultatų pristatymaui ir patarimui. Paslauga perkama)

Projektas (parsisiųsti)

Back to top