1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos ir profesinių kompetencijų tobulinimo organizavimo aprašas ir jo priedai  (pdf / doc)

 • 1 priedas (Pedagoginių darbuotojų KTP forma) (pdf / doc)
 • 2 priedas (KTR (metodinės dienos) forma) (pdf / doc)
 • 3 priedas (KTR (konferencijos, forumo) programos forma)  (pdf / doc)
 • 4 priedas (renginio dalyvių registracijos ir mokėjimų žiniaraštis) (pdf / doc)
 • 5 priedas (renginio dalyvių apklausos anketa) (pdf / doc)
 • 6 priedas (pažyma) (pdf)
 • 7 priedas (Mokyklos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo plano programos forma)  (pdf / doc)
 • 8 priedas (MB ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo/veiklos plano programos forma) (pdf / doc)
 • 9 priedas (KTP vertinimo kriterijai) (pdf /  doc)
 • 10 priedas (pažymėjimas A4 formato 40 ne mažiau 40 akad. val.) (pdf)
 • 11 priedas (pažymėjimas trumpiau negu 40 akad. val.) (MB –pdf, KTR – pdf)
 • 12 priedas (PKT siunčiamos pažymos forma) (pdf)

 

Programos pavadinimas

Identifikavimo kodas

Programos kodas

Ugdymo proceso organizavimas hibridiniu būdu: interaktyvaus mokymo(si) turinio kūrimas, naudojant skaitmeninius išteklius 

478037

213003610

Į mokymąsi orientuotas mokymas

262535

213001669

STEAM metodų taikymas mokymo procese, tobulinant priešmokyklinio amžiaus ir pradinių klasių mokytojų skaitmeninę ir meninę kompetenciją

456600

211001434

Matematikos, kaip STEAM dalies, mokymas dirbant su dešimtų klasių mokiniais

434230

213003273

Balansas, laimė, sveikata

433410

221000838

Įtraukiojo ugdymo strategijos kūrimas ir įgyvendinimas, remiantis 360° grįžtamojo ryšio sistema

402898

213003226

Matematikos, kaip STEAM dalies, mokymas dirbant su abiturientais

434229

213003272

Lyderystės DNR

402516

211001384

Įtraukusis ugdymas – iššūkis švietimo bendruomenei, ieškant kelio kiekvieno vaiko sėkmės link

375799

213002984

Pamokos kokybės gerinimas naudojant įtraukiojo ugdymo elementus ir teikiant kolegialią pagalbą pedagogams, ugdantiems vaikus turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių

478018

213003605

Žaidybinimas ugdyme

397025

213003174

Švietimo lyderių kompetencijos: mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams

397024

213003173

Mokytojo, mokinio ir tėvų komunikacija socialiniuose tinkluose

397023

213003172

Pasidalintosios lyderystės taikymas švietimo įstaigose – nuo motyvacijos iki įgalinimo

397021

213003171

Švietimo lyderių kompetencijos: vadovams, administracijos atstovams

397019

213003170

Mokytojo padėjėjo pagalba ugdymo procese

375302

223002513

Specialiojo ugdymo teorija ir praktika įtraukiojo mokymo fone

352572

213002650

Bendradarbiavimas ir ugdymo(si) proceso kokybės gerinimas, kuriant palankią ugdymo(si) aplinką

499742

211001549

Kokybiško ugdymo įgyvendinimas, atliepiant įvairius vaiko poreikius

499815

213003753

Ugdymo organizavimas lauko erdvėse – galimybė kurti, atrasti, pažinti

499816

213003754

Lyderystės, komandinio darbo ir bendruomeniškumo sąveika, įgyvendinant metinius įstaigos

499858

213003755

Į ugdymo kokybę orientuotas mokymas(is)

499859

213003756

Psichologiniai pedagoginio darbo aspektai savęs ir ugdytinių pažinimo, ugdymo(si) bei vertinimo kontekste

499860

213003757

Ugdymo kokybės gerinimas atliepant visų ugdytinių poreikius

499865

213003758

Skaitmeninių išteklių naudojimas hibridiniame, įtraukiajame ugdyme

499895

213003759

Kelių į mokinio sėkmę ieškojimas švietimo pokyčių laikotarpiu

499896

213003760

Ugdymo(si) planavimas ir organizavimas, atliepiant mokinių poreikius

499903

213003762

Kokybiško kompetencijomis grįsto ugdymo organizavimas

499912

213003765

Mokyklos pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį

514809

213004168

Universalus mokymosi dizainas: įtraukūs ugdymosi metodai

516030

212000025

Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos (VIP) kultūrą mokykloje

526232

212000026

Ugdykime asmeninę lyderystę mokyklose: Italijos švietimo sistemos patirtys

526310

211001743

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo ypatumai, atpažinimas, kokybės pažangos siekimo būdai, strategijos, modeliuojant ugdymosi programas, algoritmų kūrimas: teorija ir praktika

526416

212000027

Gabių mokinių ugdymas. Teorija ir praktika

526417

212000028

Kultūriniai patyrimai ir tarpdalykinė integracija

526418

211001746

Šiuolaikinio teatro pradžiamokslis: improvizacija, vaidyba, vizualizacija

536775

211001757

Mokymai apie mokyklos bendruomenės įgalinimą įgyvendinti pokyčius: teorija ir praktika

536776

213004296

Vizualinio mąstymo strategijos taikymas literatūros pamokose

537160

213004396

 

Vadovavimo ugdymui kompetencijų stiprinimas: teorija ir praktika

537172

211001771

Inovatyvios ir patrauklios ugdymui aplinkos kūrimas

558346

213004446

SUP turinčių mokinių pažinimo, komunikavimo, mokėjimo mokytis kompetencijų stiprinimas. Dalykų turinio pritaikymas įvairių poreikių mokiniams

558347

213004447

Veiksminga švietimo lyderystė įtraukiajam ugdymui plėtoti: teorija ir praktika

558715

213004480

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkas

Lankytojai 927
Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą