1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

INTERNATIONAL COMPETITION FOR
YOUNG PERFORMERS OF INSTRUMENTAL MUSIC – „AD LIBITUM“

WORD OF THE ORGANIZERS

   Teachers‘ Center for Education and Culture of Klaipeda City encourages everyone to welcome the year 2021 with a high note and establish new international friendships, collaborations and gain new experience.    Methodological Group of Deputy Directors for Education, Department Heads and Teachers of Informal Education Institutions (Music Schools) of Klaipeda City established a great project – an international competition “Ad libitum”. Together with the author of the competition idea and the Art director, pianist, teacher expert, chairman of the Methodological group Vaiva Purlyte we invite and encourage you to actively involve yourselves in a remarkable adventure, intended for the music community! Having started this project we believe that we can help develop each other’s professionalism, in other words nurture and foster youth’s talent as well as improve teacher’s professional competencies all around the world, despite incapability to share experience due the restrictions concerning travelling that are used to fight pandemic. Let’s and play and share music, interact and make friends in the whole world!

ORGANIZATORIŲ ŽODIS

   Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras 2021-uosius metus pasitinka skambiu muzikiniu akordu, įkvepiančiu tarptautinei draugystei, bendrystei ir patirčiai!    Klaipėdos miesto Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (muzikos mokyklų) direktoriaus pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir mokytojų metodinio būrelio tarybos iniciatyva parengtas puikus projektas – tarptautinis instrumentinės muzikos konkursas „Ad libitum“. Drauge su šio konkurso idėjos autore ir meno vadove, pianiste, mokytoja eksperte, metodinio būrelio pirmininke Vaiva Purlyte kviečiame aktyviai įsijungti į nepaprastą muzikuojančioms bendruomenėms skirtą nuotykį! Startuodami šiuo projektu tikime, kad galime padėti skleistis vieni kitų profesionalumui, tai yra auginti ir ugdyti muzikuojančio jauno žmogaus talentą bei mokytojo profesines kompetencijas pasaulyje be ribų, nepaisant pandemijos sukeltų apribojimų keliauti, gyvai dalintis patirtimi. Muzikuokime ir dalinkimės, bendraukime ir draugaukime pasaulyje be ribų!

The Competition, which will take place in 3 STAGES, is open to instrumental music performers-soloists and various ensembles, aged 6–19 and studying at various musical institutions in Lithuania and abroad

The Competition has three STAGES:

 

 

STAGEParticipants based on musical instrumentsDeadlineParticipant evaluation and announcement of the results
IPiano20/01/2021 – 20/02/202122/02/2021 – 27/02/2021
IIAccordion, strings, percussion, wind, folk instruments21/04/2021 – 21/05/202124/05/2021 – 31/05/2021
IIIInstrumental ensembles (2-9 members)22/09/2021 – 22/10/202125/10/2021 – 30/10/2021
GROUP I6–7 years oldCATEGORY A
GROUP II8–9 years old
GROUP III10–11 years old
GROUP IV12–13 years old
GROUP V14–15 years oldCATEGORY B
GROUP VI16–17 years old
GROUP VII18–19 years old
GROUP VIIIMixed

* This group applies only to mixed age (6–19 years old) ensembles, taking part at the STAGE III of the Competition;

* The age of the participants must correspond to the specified group according to the date of submission of the participant’s application.

• This Competition has only one round.

• Participants in all groups must perform two pieces of their choice:

Solists:

a) Baroque or Classical piece;

b) A piece of romantic or contemporary music.

Ensembles perform a program of their choice.

Length of performance video:

CATEGORY AUp to 10 min.
CATEGORY BUp to 15 min.

• The programme is to be performed by heart and completely. Note: instrumental ensembles music groups are not expected to perform compositions from memory.

• The performances of the participants must be filmed using a stable horizontal camera, which does not move (a mobile phone can be used as well);

 

• The video is recommended (but not required) to include both performances and cannot be processed in any way;

 

• Videos can be taken anywhere, not earlier than 1 September 2020;

 

• The video must feature the performers in full height;

 

• The video may use a video or audio recording of the concertmaster;

• Videos must be uploaded onto a certain location, indicated in the e-application;

IMPORTANT: Please create links for entries using the WeTransfer online platform (recommended for quality preservation), and for those who will post Youtube channel links, in order to ensure transparency of the participants’ adjudication, the title of the video in Youtube must contain only the name and surname of the participant (teacher, concertmaster and titles of the educational institutions must not be included).

STAGES I and IICATEGORY A15,00 eur.
CATEGORY B20,00 eur.
STAGE III

CATEGORIES A and B

2 participants (duet)20,00 eur.
3 participants (trio)
4 participants (quartet)
5 participants (quintet)30,00 eur.
6 participants (sextet)
7 participants (septet)
8 participants (octet)
9 participants (nonet)

• All costs related to the transfer of the fee must be covered by the participants.

• The performance of the participants will be adjudicated by a competent international jury, approved by the order of the TCCE Director. The decisions of the jury will be final and not subject an appeal.

• Participants of the Competition will be adjudicated on a 100-point scale, based on the musicality, mastery and artistry of the performance.

• Participants of the Competition will be awarded with Grand Prix, laureate, participation diplomas and letters of gratitude based on the adjudicated points:

• Upon accumulating 99.1 – 100 points (or maximum points), participants of the Competition in categories A and B will be awarded with Grand Prix prizes;

• Upon accumulating 90-99 points, participants of the Competition will be awarded with the 1st prize; 80-89 points – 2nd prize; 70-79 points – 3rd prize;

• Upon accumulating 50-69 points, participants of the Competition will be presented with participation diplomas;

• Upon accumulating fewer than 49 points, participants of the Competition will be presented with letters of gratitude.

The list of the winners, the photos and videos of the Grand Prix and 1st place winners will be published on the TCCE website competitionadlibitum.lt and Facebook page.

Konkurse kviečiami dalyvauti 6–19 metų Lietuvos respublikos ir kitų šalių instrumentinės muzikos atlikėjai – solistai ir įvairių sudėčių ansambliai, – besimokantys muzikos įstaigose.

Konkursas vykdomas trimis ETAPAIS:

 

 

ETAPASDalyviai pagal muzikos instrumentusDalyvių paraiškų priėmimasDalyvių vertinimas – rezultatų paskelbimas
IFortepijonas2021.01.20–2021.02.202021.02.22–2021.02.27
IIAkordeonas, styginiai, pučiamieji, mušamieji, liaudies instrumentai2021.04.21–2021.05.212021.05.24–2021.05.31
IIIInstrumentiniai ansambliai (nuo 2 iki 9 narių)2021.09.22–2021.10.222021.10.25–2021.10.30
I GRUPĖ6–7 m.A KATEGORIJA
II GRUPĖ8–9 m.
III GRUPĖ10–11 m.
IV GRUPĖ12–13 m.
V GRUPĖ14–15 m.B KATEGORIJA
VI GRUPĖ16–17 m.
VII GRUPĖ18–19 m.
VIII GRUPĖmišri

* VIII grupė taikoma tik III-ame Konkurso ETAPE dalyvaujantiems ansambliams, kurių sudėtyje yra skirtingo amžiaus (6–19 m.) dalyvių;

* Dalyvių amžius turi atitikti nurodytą grupę pagal dalyvio paraiškos pateikimo datą.

Programa

• Konkursas vieno turo.

• Visų grupių Konkurso dalyviai privalo atlikti pasirinktinai du kūrinius:

Solistai:

          a) baroko arba klasicizmo epochos kūrinį;

b) romantinio laikotarpio arba šiuolaikinės muzikos kūrinį.

Ansambliai atlieka laisvai pasirinktą programą.

• Vaizdo įrašo trukmė:

A KATEGORIJAiki 10 min.
B KATEGORIJAiki 15 min.

• Konkurso dalyviai-solistai programą privalo atlikti mintinai. Instrumentinių ansamblių nariai gali programą atlikti iš natų.

Konkurso dalyvių vaizdo įrašymo tvarka:

• Konkurso dalyvių pasirodymai turi būti nufilmuoti stabiliai nejudančia, horizontalia kamera (gali būti ir mobilus telefonas);

• abu kūrinius rekomenduojama (bet neprivaloma) pateikti viename vaizdo įraše, kurį (-iuos) montuoti yra draudžiama;

• vaizdo įrašai gali būti padaryti bet kurioje erdvėje ne anksčiau kaip 2020 m. rugsėjo 1 d.;

• vaizdo įraše atlikėjai privalomi būti matomi visu ūgiu;

• vaizdo įraše gali būti naudojamas koncertmeisterio vaizdo arba garso įrašas;

• vaizdo įrašus įkelti į tam tikrą elektroninėje dalyvių paraiškoje skirtą vietą;

• SVARBU: siekiant dalyvių pasirodymų vertinimo skaidrumo, siunčiantiems youtube nuorodas, vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje įrašomas tik dalyvio vardas ir pavardė (mokytojai, koncertmeisteriai ir ugdymo įstaigų pavadinimai neįvardijami).

I ir II ETAPAIA KATEGORIJA15,00 eur.
B KATEGORIJA20,00 eur.
III ETAPAS

A ir B KATEGORIJOS

2 dalyviai (duetas)20,00 eur.
3 dalyviai (tercetas)
4 dalyviai (kvartetas)
5 dalyviai (kvintetas)30,00 eur.
6 dalyviai (sekstetas)
7 dalyviai (septetas)
8 dalyviai (oktetas)
9 dalyviai (nonetas)

• Visas su mokesčio pervedimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.

• Konkurso dalyvių pasirodymą įvertins PŠKC direktoriaus įsakymu patvirtinta autoritetinga tarptautinė vertinimo komisija. Jos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.

• Konkurso dalyviai bus vertinami 100 balų vertinimo sistema pagal atlikimo muzikalumą, meistriškumą ir artistiškumą.

• Pagal dalyvių pasirodymų įvertinimo balus Konkurso dalyviai bus apdovanoti Grand Prix, laureatų, dalyvių diplomais ir padėkomis:

• Konkurso dalyviai, A ir B kategorijose surinkę 99,1–100 balų (arba daugiausia balų), taps Grand Prix nugalėtojais;

• Konkurso dalyviai, surinkę nuo 90 iki 99 balų, taps I vietos laureatais; surinkę nuo 80 iki 89 balų – II vietos laureatais; surinkę nuo 70 iki 79 – III vietos laureatais;

• Konkurso dalyviams, surinkusiems nuo 50 iki 69 balų, bus suteikiami konkurso dalyvio diplomai;

• Konkurso dalyviams, surinkusiems mažiau nei 49 balų skaičių, įteikiamos dalyvio padėkos.

Konkurso nugalėtojų sąrašas, Grand Prix nugalėtojų ir I vietų laureatų nuotraukos ir vaizdo įrašai bus skelbiami PŠKC internetinėje svetainėje competitionadlibitum.lt ir internetiniame ,,Facebook“ puslapyje

JURY

GALIT GERTSENZON (Izraeilis / Israel – JAV / USA) FORTEPIJONAS / PIANO
ARSENIY STROKOVSKIY (Rusija / Russia – Vokietija / Germany) AKORDEONAS / ACCORDION
FERNANDO AGUIRRE (Meksika / Mexico) SMUIKAS / VIOLIN
EGIDIJUS KAVECKAS (Lietuva / Lithuania) DIRIGENTAS / CONDUCTOR
SKIRMANTĖ KEŽYTĖ (Lithuania-México) FORTEPIJONAS / PIANO
IVETA BĒRZIŅA (Latvija / Latvia) AKORDEONAS / ACCORDION

Atsiliepimai

I deeply thank you the oportunity we had to participate in this competition. For me as well as my teacher we experience a lot of dedication and patience with the music.

The emotions and feelings made the preparation and the recording process unique and for me unfogettable . Now from a different perspective, from the adrenaline and the happiness that this event brought me, I see that the trajectory was fleeting but enriching.

My full thanks to the organizers for all your effort and dedication to make this competition posible so that we can be motivated to make music during this pandemic times.

Also, thanks to the teacher from the jury since they all do an important job. I will keep nice memories and longing to participate in a future Ad Libitum International competition.

ANETTE ITZEL

I address to you through this medium to thank you for the great work and effort you made in organizing the International Contest „Ad libitum“ since it was an opportunity to work on musical aspects and bring myself to do in spite of being confined to my home, taking care of myself, and not getting sick and seeing how people close to me, died due to the coronavirus.

Despite these sad events, the competition helped me get closer to my instrument, finishing the repertoire took time, dedication and effort from my teacher and me. He supported me and did a great job although not inside the classroom but virtually. Every part of the preparation process I have left many feelings and emotions that have made it a pleasant experience and all the openness that will enrich the training.

I’m thankful to the organizers of this Competition and the juries who took the time to evaluate my participation, I keep beautiful memories of this contest and grateful for opening the announcement, despite the circumstances that we are going through in the world.

Thanks again and regards. 

YOHANAH ZARAGOZA ORTEGA

Džiaugiamės pirmą kartą dalyvavę tarptautiniame konkurse online. Puiki organizacija, žiūri komentarai ir pastebėjimai, skaidrumas vertinime – nežinant kokios mokyklos ir mokytojo mokiniai. Šaunu. Lauksime kitų jūsų organizuojamų konkursų. Dėkojame komisijai ir organizatoriams už sklandžiai atliktą darbą.

INGA GRUŠAITĖ

Ačiū organizatoriams už galimybę sudalyvauti Jūsų konkurse , už galimybę būti įvertintiems itin profesionalios ir autoritetingos žiuri komisijos! Sėkmės tolesniuose darbuose!

DIANA ENCIENĖ

Buvo išties smagu dalyvauti konkurse po tokios didelės pertraukos. Tai pirmasis dukros online konkursas, todėl buvo dar įdomiau! Labai patiko, kad buvo galimybė išgirsti ir asmeninių komentarų iš kai kurių žiuri narių. Dalyvausime ir kitąkart. Ačiū!

ANNA VANAGĖ

Nuoširdiai dėkojame organizatoriams už labai puikiai organizuotą konkursą, pateiktą informaciją, komisijai už jautrumą ir aukštą profesionalumą vertinant jaunuosius atlikėjus. Ir tai labai skatina toliau dalyvauti Jūsų ateities konkursuose. Ačiū Jums.

NIJOLĖ KARAŠKAITĖ

Labai ačiū visam ,, Ad Libitum” organizaciniam komitetui už puikiai surengtą konkursą! Labai smagu buvo išgirst komisijos komentarus, pamatyt visų dalyvių įrašus! Sėkmės kituose etapuose!

VALDONĖ KUČINSKIENĖ
Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą